Share = { vkontakte: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://vkontakte.ru/share.php?'; url += 'url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&title=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&description=' + encodeURIComponent(text); url += '&image=' + encodeURIComponent(pimg); url += '&noparse=true'; Share.popup(url); }, odnoklassniki: function(purl, text) { url = 'http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1'; url += '&st.comments=' + encodeURIComponent(text); url += '&st._surl=' + encodeURIComponent(purl); Share.popup(url); }, facebook: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://www.facebook.com/sharer.php?s=100'; url += '&p[title]=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&p[summary]=' + encodeURIComponent(text); url += '&p[url]=' + encodeURIComponent(purl); url += '&p[images][0]=' + encodeURIComponent(pimg); Share.popup(url); }, twitter: function(purl, ptitle) { url = 'http://twitter.com/share?'; url += 'text=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&counturl=' + encodeURIComponent(purl); Share.popup(url); }, mailru: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://connect.mail.ru/share?'; url += 'url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&title=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&description=' + encodeURIComponent(text); url += '&imageurl=' + encodeURIComponent(pimg); Share.popup(url) }, popup: function(url) { window.open(url,'','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); } };

Nhạc đồng quê mỹ hay nhất mọi thời đại

4 COMMENTS

  1. Fanny B. says:

    Lincoln middle school edwardsville il free username and password for eset nod32 antivirus 8

  2. Orlene M. says:  3. Acenperpu says:

  4. René B. says:

    Năm , anh cùng mẹ v hai em gái, một em trai sang 'ịnh cư . tất cả video clip hay về Gia Tu Vu Khi Karaoke Dan Nguyen mới nhất. người thuở mới 'ôi mươi Em 'ang 'ộ trăng tròn, t ng các chương trình 'ại nhạc hội của Trung Tâm Asia Đan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *